Fangruo Chen

Product tracing and quality management

Coauthor(s): Lijian Lu, Hanqin Zhang.
Source: Working paper
Exact Citation:
Chen, Fangruo, Lijian Lu, and Hanqin Zhang. "Product tracing and quality management." Working paper, Columbia Business School, December 20, 2009.
Date: 20 12 2009